Internacionalizace podnikání v Česku

Samostatná práce je slepá

Vždy to začíná jedincem, který iniciuje myšlenku, kterou uvede do realizačního procesu tým. Proto i my víme, že kvalitní obsah a velké změny nemůžeme dělat sami. Potřebujeme k tomu Partnery, kteří nám umožní vybudovat kvalitní zázemí a tým, který akceleruje dění do pohybu a bude mít relevantní hmatatelné výsledky aktuálních dat, na kterých stavět.

Podpora firem ze strany skouromého sektoru

Na základě sběru dat z dostupných informací, zdrojů a analýz, z konzultací, rozhovorů, oslovování podnikatelských subjektů, firem, partnerů a institutů a komunikace se subjekty z českého podnikatelského prostředí, ale také na základě sběru dat z účastí podnikatelských klubů, bylo zjištěno, že na českém trhu jsou soukromé firmy, které podporují podnikatele v rozvoji těmito nástroji:

a)      Externí konzultační služby a mentoring

b)      Externí edukace a workshopy

c)       Networkingové akce a kluby pro podnikatele

Akce je možné škálovat hierarchicky dle

a) velikosti b) prestiže c) profesionality

d) cílových skupin e) sektoru nebo oblasti oboru

Soukromý sektor zasahuje takřka do všech typů podnikání. Dominuje osvěta v oblasti marketingu, digitalizace a udržitelnosti.

→ Nebyl nalezen přímý prvek internacionalizace.

Transfer znalostí ze strany státního sektoru

Podnikatele v rozvoji podporují zpravidla státní organizace, univerzity a neziskový sektor. Mezi nástroje podpory institutů se většinou řadí: 

a) Expertní poradenství a informační transfer

b) Členství a spoluúčast

c) Exkurze a mobilita

Obsahem jsou exportní záležitosti, inovace a udržitelnost, věda a technologie, leadership a osobní rozvoj, design a marketing, digitalizace, automatizace a firemní kultura.

Většina aktivit je zaměřena na semináře, akademie a příležitosti pro technologické firmy, sekundárně pro startupy a dále pro výrobní firmy. Sólo-podnikatelé, podnikatelé (mikrofirmy) a malé firmy (firmy službách a v obchodu) jsou minoritními skupinami, čímž jsou odkázáni na vlastní orientaci zohledňující globální vlivy v podnikání a jejich iniciativy.

Snaha přiblížit podnikatelům poznání metod strategie, která jim rozšíří obzory za hranice je na místě.

→ Přímý prvek internacionalizace je nízký.

Internacionalizace podnikání

V rámci internacionalizace najdeme témata, metody i osvědčené rady, které využívají západní podnikatelé, a které jsou v České republice upozaděné. Nejsou součástí debat, ani je nenajdete v médiích. Výsledkem je nízká až nulová informovanost, z nichž pramení irelevance a udržování zastaralých metod a přístupů, neboť neobsahují klíčové prvky ovlivňující taktické postupy a strategická rozhodnutí.

Podpora internacionalizace

Podpora internacionalizace podnikatelů, mikropodniků a malých firem je v Česku inovativním projektem, který pomůže zvýšit konkurenceschopnost podniků a snížit evropské rozdíly v podnikání.

 • Monitoring a sběr dat
  Hloubkové rozhovory, dotazníky, data
 • Osvěta (obsah a přednášky)
  Úvod do problematiky internacionalizace
 • Partnerství a spolupráce
  Propojování a kooperace s experty, partnerství
 • Podpora regionu | Podnikatelské prostředí
  Jsme prvním centrem svého druhu

Manuál pro mikropodniky a malé firmy

Internacionalizace podnikání

Pojďme společně ukázat českým podnikatelům, že na velikosti nezáleží, a že i malý subjekt může mít evropskou úroveň.

Seznámí se a pochopí o čem internacionalizace je a jak ji využít ve firmě i v podnikání. S využitím dostupných metod získají majitelé a manažeři firem nadhled a budou moci stavět na moderních principech, které jim pomohou k dlouhodobé stabilitě v tuzemském podnikatelském prostředí, ale i za hranicemi Česka.

Jméno Příjmení

Internacionalizace podnikání

Cíl projetku

Projekt si klade za cíl posílit české podnikatelské prostředí skrze transformaci znalostí a zkušenosti podnikatelské internacionalizace do strukturovaných metodik, které budou uchopitelné a srozumitelné podnikatelům tak, aby je mohli jednoduše implementovat do svých strategií.

Internacionalizace podnikání

Proč to má smysl?

Soukromý sektor je motorem hospodářského růstu a rozvoje skrze tvorbu pracovních míst, zboží, služeb a tvorby veřejných příjmů nezbytných pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Nelze na něj již pohlížet jako na poskytovatele zdrojů z pohledu státních a multilaterálních institucí, je na čase se zasadit o to, aby se soukromý sektor stal rovnocenným partnerem.

INTERNACIONALIZACE PODNIKÁNÍ

Internacionalizace podnikání v Česku

Výstupy Projetku

Analýza dat

První fází bude zpracování analýzy na základě sběru dat. Dekompozice problematiky na jasně identifikovatelné části a definovat klíčové prvky pro zpracování analýzy podnikatelské internacionalizace a její implementace v Česku v rámci zaměření na malé a střední podniky.

Dokumentace

Druhá fáze bude zahrnovat zdokumentování stávajícího stavu a pochopení problematiky v rámci systému internacionalizace v podnikatelském prostředí s cílem zjištění nedostatků a slabých míst a navržení optimalizace.

Edukativní manuál

Třetí fází bude tvorba edukativního manuálu, který bude v elektronické podobě dostupný veřejnosti a bude obsahovat globální pohled na problematiku, tak i jasně vymezené okruhy a návrhy implementace strategie internacionalizace v oblasti podnikání.

Internacionalizace podnikání

Pohled z detailu

Partnerství, matchmaking, one-person business, female business, inkluzivní podnikání, sdílený business, bilaterální spolupráce, test marketing, business angels, světová kariéra v businessu a mnoho dalších témat, která Češi neznají nebo nevědí, jak by jim mohla být ku prospěchu. Konkurence je zakořeněný výraz, který je uplatňován tam, kde může vznikat partnerství, neboť svět se mění a nabízí možnosti.

Společně dokážeme víc

602 355 883