Co je to inkluzivní podnikání

Výraz inkluze obnáší význam přijetí či zahrnutí části do celku. Jejím opakem je exkluze neboli vyloučení, se kterým se lze setkat v matematice či přírodních vědách. Čím dál častěji se však s tímto pojmem setkáváme v pedagogice a společenských odvětvích, kde dominuje ve vzdělání a sociologii.

Ačkoliv v rámci inkluzivního vzdělávání se užívá v praxi metoda zařazování všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu, kde pedagog ke všem studentům přistupuje stejně, v podnikání by se tato metodika patrně nesetkala s úspěchem.

Podnikání s sebou nese osobní riziko každého podnikatele, který při svém neúspěchu ohrozí z velké pravděpodobnosti vlastní rodinu, potažmo rodiny všech ostatních, kteří byli spjati s podnikatelskou činností, a na jejichž příjmu byli závislí další subjekty.

Inkluzivní podnikání je takové podnikání, které mimo svého cíle dosahování zisku se zaměřuje na vyšší cíle, jako jsou globální společenské problémy a primárně nebo sekundárně přispívají k jejich odstranění.

Inkluzivní podnik tak v rámci své podnikatelské strategie poskytuje příležitosti pro lidi žijící na základě ekonomické pyramidy, aby snížil chudobu a zvýšil prosperitu. Cílem je podpořit a snížit počet finančně slabých a nedostatečně obsluhovaných subjektů skrze podnikatelský řetězec. Firma/podnikatel se zaměří na takové subjekty, kteří se mohou stát například zaměstnanci, externisté, dodavatele, distributoři, maloobchodníci ale také zákazníci.

Business Models that Make a Difference

Inkluzivní podnikatel má v moderní době velké příležitosti. Soukromý sektor roste a apel na jeho další vzrůst je čím dál vyšší s tím, jak postupuje automatizace a robotizace. Zvyšuje se poptávka po dodávkách a službách různého druhu, často inovativních rozměrů, které se teprve začleňují do běžného podnikání.

Průkopnické společnosti ukazují, jak může soukromý sektor přinést zapojení populace v rámci celé ekonomické pyramidy. Soukromý sektor tak může být motorem pro růst ekonomického začleňování znevýhodněných skupin a zvýšit tak životní úroveň.

V Evropě jsou z nejvíce ohroženou skupinou ženy, které často žijí na hranici chudoby z důvodu separace partnera (Rozchod, rozvod). Žena musí ve většině případů zaopatřit výchovu a nést veškeré životní náklady bez nároku na zajištění 50% účasti výchovného a nákladového břemena do věku 18 let dítěte či do doby ukončení studia. Důsledkem jsou rovněž i další formy partnerské separace, jako úmrtí či ekonomická ztráta partnera zapříčiněná špatným zdravím, nižší kariérní úrovní či psychikou. Další ohroženou skupinou v Evropě jsou lidé nad 50 let, u kterých se často ignoruje garance praxe a jsou diskriminování pro konzervativní přístupy a digitální negramotnost.

Inkluzivní podnikání je nebo bude pro firmy, které chtějí růst zásadní. Firmy, které promění ekonomicky slabé obyvatele v dynamické subjekty, vytvoří nové trhy a zdroje, které budou mít dalekosáhlý dopad na celou společnost.

Drobní podnikatelé a malé firmy by se v rámci podnikatelské inkluze zaměřit na obchodní příležitosti, neboť dobrý úmysl musí být v souladu se strategickými cíli, mezi které patří i generování zisku, aby podnikatel byl schopen na trhu působit dlouhodobě.

Více o inkluzivním podnikání se můžete dozvědět v programech našeho ústavu